Anasayfa » İlaç Rehberi » Augmentin Es

Augmentin Es

Augmentin nedir, ne işe fayda, Augmentin BID 1000 mg yan etkilendi neler? Augmentin BID antibiyotik mi? Augmentin BID baş sızısına, öksürüğe iyi kazanç mı? Augmentin BID kaç yaş kullanabilir? AUGMENTIN 1000 mg yan tesirleri neler? Augmentin BID 1000 mg bademcik iltihabı, orta kulak iltihabı, sinüzit, bronşit, zatürre, ten, böbrek ve diş/diş eti enfeksiyonlarında kullanılan bir ilaçtır. İşte Augmentin BID 1000 mg Tablet, nedir, ne işe fayda, yan tesirleri, nasıl kullanılır?

Film Tablet GlaxoSmithKline 

Etmen Maddeler

Amoksisilin trihidrat, Potasyum klavulanat 

Piyasa Şekilleri

875 mg, 125 mg: 10 film tablet, 

500 mg, 125 mg: 14 film tablet, 

875 mg, 125 mg: 14 film tablet, 

875 mg, 125 mg: 20 film tablet, 

500 mg, 125 mg: 10 film tablet, 

500 mg, 125 mg: 20 film tablet’lik şişelerde. 

Kullanım Şekli

625 mg’lık FilmTablet: Günlük doz 2×1 tablettir. Dental enfeksiyonlarda 5 gün vakitle günde 2 defa bir tablet verilir.

 1000 mg’lık Film tablet: Şiddetli enfeksiyonlarda günde 2 defa bir tablet verilir. Rehabilitasyona parenteral olarak başlanıp bir oral prepasyon ile devam edilebilir. Rehabilitasyon, gidişat gözden geçirilmeksizin 14 günden daha uzun zaman sürdürülmemelidir. 12 yaşından miniklere önerilmez. 

Endikasyonları

Üst solunum yolu enfeksiyonları: Haemophilus influenzae ve Moraxella Branhamella catarrhalis’in beta-laktamaz üreten suşlarının neden olduğu farenjit, otitis media, sinüzit, tonsillit. 

Alt solunum yolu enfeksiyonları: Haemophilus influenzae ve Moraxella Branhamella catarrhalis’in beta-laktamaz üreten suşlarının neden olduğu akut ve kronik bronşit, farenjit, pnömoni, ampiyem, akciğer abseleri. 

Ten ve yumuşak doku enfeksiyonları: Staphylococcus aureus metisiline mukavemetli suşlar hariç, Escherichia coli ve Klebsiella cinslerinin beta-laktamaz üreten suşlarının neden olduğu selülit, abse, yara enfeksiyonları, intraabdominal sepsis. 

Üriner sistem enfeksiyonları: Escherichia coli, Klebsiella cinsleri ve Enterobacter cinslerinin beta-laktamaz üreten suşlarının neden olduğu sistit, üretrit, piyelonefrit, puerperal enfeksiyonlar, septik abortus. Ampisiline duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlarda da kullanılır. Bu sebeple, ampisiline duyarlı ve beta-laktamaz üreten mikroorganizmalar amoksisiline duyarlı olduğundan bu organizmaların neden olduğu karma enfeksiyonlarda başka bir antibiyotik ilavesine gerek yoktur. Zira amoksisilinin Streptococcus pneumoniae’ya karşı in vitro etkinliği ampisilin veya penisilinden fazladır. Ampisilin veya penisiline orta derecede duyarlılık gösteren Streptococcus pneumoniae suşlarının çoğu amoksisiline duyarlıdır. 

Kontrendikasyonları

Penisiline karşı alerjik tepkin öyküsü olan hastalarda kontrendikedir. Öteki beta-laktam antibiyotiklerle örn: sefalosporinler çapraz duyarlılık olasılığına dikkat edilmelidir. Evvelden amoksisilin/klavulanik asit veya penisilin rehabilitasyonu ile birlikte sarılık/karaciğer işlev bozukluğu hikayesi bulunanlarda kontrendikedir. 

Uyarılar

Penisiline ve/veya birden çok alerjene fazla duyarlılığı olanlarda daha sık olmak üzere, ciddi ve bazen fatal fazla duyarlılık tepkinleri görülebilir. Rehabilitasyona başlanmadan evvel hastanın penisilin, sefalosporin ve öteki allerjenlere karşı tepkin geliştirip geliştirmediği denetlenmelidir. Allerjik tepkinlerin büyüdüğü vaziyetlerde, kullanıma son vererek, uygun rehabilitasyona başlanmalıdır. Ciddi anaflaktik tepkinler epinefrinle acil müdahaleyi gerektirir. Ayrıca gerekirse, oksijen ve intübasyonu kapsayan hava yolu rehabilitasyonu yanında IV steroidler uygulanmalıdır. Hemen hemen tüm antibakteriyel casuslarla, farklı şiddette hafif/hayatı tehdit eden psödomembranöz kolit görülebilmektedir. Uygulamaya takiben diyare görülen hastalarda bu gidişat gözönünde bulundurulmalıdır. Hafif derecedeki psödomembranöz kolit olaylarında rehabilitasyona son vermek yeterli olur. Orta-şiddetli olaylarda, akışkan ve elektrolit verilmeli, protein dayanağı yapılmalı ve kolitte muayenehane olarak tesirli bir antibakteriyelle rehabilitasyona geçilmelidir. Mononükleozlu hastalarda, eritematöz ten lezyonları gelişebileceğinden bu tip şahıslarda kullanımı önerilmemektedir. Geri dönüşümlü bir hepatik toksisite oluşabileceğinden, hepatik işlev bozukluğu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Rehabilitasyon zamanınca, mikotik ya da bakteriyel patojenlerle süper enfeksiyon görülebilmektedir. Süperenfeksiyon oluşması vaziyetinde, uygulamaya son vererek, uygun rehabilitasyona başlanmalıdır. Uzun süreli rehabilitasyonlarda renal, hepatik ve hematopoietik işlevler hakimiyet edilmelidir. Gebelik kategorisi B’dir. Gebelik ve emzirme yarıyılında kullanımı ile alakalı yeterli çalışma olmadığından, hamile ve emzirenlerde, ancak potansiyel faydasının fazla olduğu vaziyetlerde kullanılmalıdır. 

Yan Tesirleri

Yan tesirler, genellikle hafif ve kısa vakitlidir. En sık görülen yan tesirler, bulantı, kusma, diyare, tende kızarıklık, ürtiker ve vajinittir. Ampisilin sınıfı antibiyotiklerle görülen advers tesirler 

Gastrointestinal: Diyare, bulantı, kusma, hazımsızlık, gastrit, stomatit, glossit, mukokütanöz kandiyazis, enterokolit ve hemorajik/ psödomembranöz kolit. 

Fazla duyarlılık tepkinleri: Ten kızarıklıkları, prürit, ürtiker, anjiyoödem, serum hastalığı-benzeri tepkinler artrit, artalji, miyalji ve sıklıkla ateşin eşlik ettiği ürtiker veya ten kızarıklığı, eritema multiforme seyrek Stevens-Johnson Belirtiyi, bazı olaylarda eksfolyatif dermatit, toksik epidermal nekroliz. Bu tip tepkinler görüldüğünde ilaç kesilmelidir. 

Karaciğer: Ankara Sanat Tiyatrosuanonim Şirket SGOT ve/veya ALT SGPT seviyelerinde hafif bir çoğalış ortaya çıkabilir. Ancak bunun muayenehane açıdan anlamı bilinmemektedir. Hepatik disfonksiyon bulguları rehabilitasyon sırasında veya rehabilitasyondan birkaç hafta sonra ortaya çıkabilir. Genellikle geri dönüşümlüdür. 

Renal: Seyrek olarak interstisyel nefrit ve hematüri ortaya çıkabilir. 

Hematolojik ve Lenfatik Sistemler: Hemolitik kansızlığı da içerebilen kansızlık, trombositopeni, trombositopenik purpura, kanama zamanı ve protrombin zamanında uzama, eozinofili, lökopeni ve agranülositoz görülebilir. Bu tepkinler rehabilitasyona son verildiğinde düzelmektedir. Genellikle hipersensitiviteye bağlı olduğu düşünülür. 

Santral Asap Sistemi: Seyrek, ajitasyon, anksiyete, geçici hiperaktivite, konfüzyon, konvülsiyonlar, baş dönmesi, uykusuzluk ve tavır farklılıkları oluşabilir. 

İlaç Etkileşimleri

Bazı hastalarda kanama zamanının ve protrombin zamanının uzamasına neden olabilir. Antikoagülan rehabilitasyonu gören hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Probenesid amoksisilinin renal tubüler sekresyonunu eksilttiği için, birlikte kesintisiz kullanımı, amoksisilinin plazmada bulunma zamanı ve konsantrasyonunu artırabilir. Disulfiram ile birlikte kullanılmasından sakınılmalıdır. Öteki geniş spektrumlu antibiyotiklerde de olduğu gibi, oral konraseptiflerin tesirini azaltabilir. Allopurinol ile ampisilinin birlikte kullanılması halinde yalnızca ampisilini kullanan hastalara göre tende kızarıklık insidansı yükselebilir ancak, amoksisilinin allopurinol ile kullanımına ait bilgi yoktur. Benedict belirteci ile idrarda glukoz tepkini ve Coombs testi yanlış pozitif netice verebilir. Bu sebeple enzimatik glukoz oksidaz tepkinini temel alan glukoz testlerinin kullanılması önerilir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın