Anasayfa » İlaç Rehberi » Gentagut

Gentagut

Gengraf nedir ne için kullanılır, Gengraf nasıl kullanılır, Gengraf’in saklanması, Gengraf’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Gengraf’in olası yan etkiler nelerdir.

Sert Jelatin Kapsül

Siklosporin

Ambalaj:

 25 mg 50 kapsül

: : 100 mgx50 kapsül.

Endikasyon:

 Transplantasyon Endikasyonları: Organ transplantasyonu: Böbrek, karaciğer, kalp, akciğer, kalp akciğer ve pankreasın allojenik transplantasyonlarında graft reddinin önlenmesi de,önceden diğer immünosüpresif ilaçlarla tedavi görmüş hastalarda organ reddinin tedavisinde.Kemik İliği transplantasyonu: Kemik İliği transplantasyonundan sonra graft reddinin önlenmesinde,“Graft Versus Host” hastalığının (GVHD) tedavisi ve önlenmesinde.Otoimmün hastalıklar: Endojen üveit: Konvansiyonel tedavinin başarısız olduğu veya istenmeyen yan etkilere yol açtığı, non enfeksiyöz orijinli, aktif görme fonksiyonunu tehdit edici intermediyat veya posterior uveit,retinayı da kapsayan, tekrarlayıcı enflamatuvar ataklı Behçetuveiti.Nefrotik sendrom: Yetişkin ve çocuklarda steroide bağımlı ve steroide dirençli nefrotik sendrom ve minimal lezyonlu nefropati, fokal ve segmental glomerüloskleroz gibi glomerüler hastalıklar ve membranöz glomerülonefrit olguları.Siklosporin, remisyonları sağlamak ve sürdürmek için kullanılabilir. Steroide bağlı olarak sağlanmış emisyonların sürdürülmesinde steroidlerin kesilmesine olanak sağlamak için de kullanılabilir.Romatoid artrit: Siklosporin klasik, yavaş etkili antiromatizmal ilaçlarla bir sonuç alınamayan şiddetli, aktif romatoid artritli hastaların tedavisinde etkilidir.Psoriasis: Siklosporin, konvansiyonel tedavi yetersiz kaldığı veya uygun olmadığı şiddetli psoriasis hastalarında endikedir.Atopik dermatit: Siklosporin, konvansiyonel tedavinin yetersizkaldığı veya uygun olmadığı şiddetli atopik dermatitli hastaların tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Siklosporine aşırı duyarlılık durumunda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Sadece immünsupresif tedavi deneyimli, laboratuvar güvenlik parametrelerinin kontrolü, düzenli tam fiziksel muayene ve kan basıncı ölçümleri de dahil olmak üzere yeterli izlem sağlayabilen hekimler tarafından kullanılmalıdır.İlacı kullanan transplantasyon hastaları yeterli donanım, eleman,laboratuvar ve tıbbi destek kaynaklarına sahip merkezler tarafından gözetim altında bulundurulmalıdır. İdame tedavisinden sorumlu hekim, hastanın izlemi için tam bir bilgiye sahip olmalıdır.Canlı atenüe aşı uygulamalarından kaçınılmalıdır. Gebelikte yalnızca beklenen yararın, olası risklerden fazla olduğu durumlarda kullanılmalıdır. Siklosporin anne sütüne geçtiğinde tedavi süresince bebek emzirilmemelidir.

Yan Etkileri:

 Hipertrikoz, tremor, renal fonksiyon bozukluğu, özellikle kalp transplantasyonlu hastalarda hipertansiyon,karaciğer disfonksiyonu, yorgunluk, gingival hipertrofi, gastrointestinal bozukluklar (anoreksi, bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare), elve ayaklarda yanma hissi görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Aminoglikozidler, amfoterisinB,siprofloksasin, melfelan ve trimetoprimle siklosporinin birliktekullanımında dikkatli olunmalıdır. Nonsteroid ilaçlar böbrek fonksiyonlarıüzerine istenmeyen etkiler gösterebildiklerinden siklosporininbu ilaçlarla birlikte kullanılması ya da bu ilaçların dozunun artırılma gidilmesinde böbrek fonksiyonlarının yakın izleme gerekir. Siklosporin,lovastatin ve kolşisinin kas ağrısı ve kas zayıflığını içeren musküler toksisite potansiyelini artırabilir. Ketokonazol, eritromisin ve josamisin dahil bazı makrolid antibiyotikler, doksisiklin,oral kontraseptifler, propafenon ve diltiazem, nikardipin ve verapamildahil bazı kalsiyum antagonistleri gibi maddelerin siklosporininplazma ve tüm kan konsantrasyonlarını yükselttiği bilinmektedir.Nifedipin gingival hiperplaziye yol açabildiğinden, siklosporintedavisi sırasında gingival hipertrofi gelişen hastalarda nifedipinkullanılmamalıdır. Metamizol, rifampisin, nafsilin IV sulfadimidin trimetoprim, siklosporinin plazma veya tüm kan konsantrasyonları düşürdüğü bulunan maddelerdir. Siklosporinle tedavi gören hastalarda prednizolon klirensinin azaldığı ve aksine yüksek dozda uygulanan metilprednizolonun siklosporinin plazma düzeyini artırdığı bulunmuştur.

Doz Önerisi:

 Hastalarda Gengraf Sert Jelatin Kapsül Doz ayarlaması,immünsupresif tedavi ve transplantasyon hastalarının tedavisinde deneyimi olan doktorlar tarafından yapılmalıdır.

İçeriği Oyla

Yorum yapın