Anasayfa » İlaç Rehberi » Gyno Canesten 1

Gyno Canesten 1

Gynodel nedir ne için kullanılır, Gynodel nasıl kullanılır, Gynodel’in saklanması, Gynodel’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Gynodel’in olası yan etkiler nelerdir.

Tablet

Bromokriptin (mesilat)

Ambalaj:

 2.5 mg x 30 tablet.

Endikasyon:

 Parlodel Tablet: 2.5 mg x 30 tablet(Novartis Pharma).

Endikasyon:

 Prolaktine Bağlı menstrüel siklus bozuklukları ve kadın infertilitesi (hiperprolaktinemi ve görünürde normoprolaktinemik durumlarda): Amenore (galaktoreli veya galaktoresiz), oligomenore,luteal faz yetmezliği, ilaca bağlı hiperprolaktinemik bozukluklar(kimi psikotrop veya antihipertansif ajan kullanımının indüklediği).Prolaktine bağlı olmayan kadın infertilitesi: Polikistik Over sendromu, anovulatuvar sikluslar (klomifen gibi antiöstrojen tedavisine ek olarak).Premenstrüel Semptomlar: Meme duyarlığı, sikliködem, şişkinlik, psişik bozukluklar.Erkekte hiperprolaktinemi: Prolaktine bağlı hipogonadizm (oligospermi, libidoazalması, impotans).Prolaktinomalar: Prolaktin salgılayan hipofiz makroadenomu ve makroadenom ların konservatif tedavisi; cerrahi girişimden önce tümörün boyutunun küçültülmesi ve alınmasını kolaylaştırmak amacıyla;cerrahi girişimden sonra, prolaktin düzeyinin hala yüksek olduğu durumlarda.Akromegali: Cerrahi girişim ve radyoterapiye yardımcı tedavi ve bazı özel durumlarda alternatif tedavi olarak.Laktasyon inhibisyonu: Medikal nedenlerle puerperal laktasyonun durdurulması ve önlenmesi (rutin olarak laktasyonun durdurulması için önerilmez);abortus sonrası laktasyonun önlenmesi; puerperal meme angorjmanı;başlangıçtaki puerperal mastit.Selim meme hastalıkları: Mastalji (tek başına ya da premenstrüel sendromda veya memedeki solid nodüler veya kistik değişikliklerle beraber seyreden); memedeki solid kistik ve/veya nodüler durumlar, özellikle fibrokistik meme hastalığı.

Kontrendikasyon:

 Bromokriptin Ve diğer ergo alkaloidler ne duyarlı kişilerde kontrendikedir.Kontrol altına alınamayan hipertansiyonda, gebelikteki hipertansif hastalıklarda, postpartum ve puerperal dönemdeki hipertansiyonda kontrendikedir. Koroner arter hastalığı ve diğer ciddi kardiyovasküler durumlarda, geçmişte ciddi psişik rahatsızlığı olan ve/veya psişik semptomları olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: 

Bromokriptin tedavisi ile fertilite düzeltilebilir. Gebe kalmak istemeyen, doğum yapabilecek yaştaki kadınların, güvenilir korunma yöntemlerine başvurmaları önerilmelidir.Nadir olarak gastrointestinal kanama ve gastrik ülser gözlenmiştir. Eğer oluşursa bromokriptin tedavisinin kesilmesi gerekmektedir. Doğum sonrasında laktasyon inhibisyonu için bromokriptin ile tedavi edilen kadınlar nadiren hipertansiyon, miyokard enfarktüsü, konvülziyonlar, inme ve psişik bozukluklar gibi ciddi istenmeyen etkiler bildirilmiştir.Gebe kalmak isteyen hastalarda bromokriptin tedavisi, tedavinin devamını gerektiren tıbbi bir neden olmadığı takdirde, gebelik saptanınca kesilmelidir. Bromokriptin laktasyonu inhibe ettiğinden,emziren annelerde kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri:

 Tedavinin İlk günlerinde, bazı hastalar bulantı, daha seyrek olarak baş dönmesi,yorgunluk veya kusmadan yakabilirler fakat tüm bunlar tedavinin kesilmesini gerektirecek kadar ciddi değildir. Eğer gerekirse,başlangıçta görülebilecek bulantı ve/veya kusma, birkaç gün süreyle bromokriptin kullanılmadan en az 1 saat önce alınacak domperidon gibi periferal bir dopaminerjik antagonist ile önlenebilir. Bromokriptin,bazan kollapsa yol açabilecek ortostatik hipotansiyona neden olabilir.Ortostatik Hipotansiyon rahatsız edici olabilir, fakat semptomatik olarak tedavi edilebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Prolaktin Düzeyini artıran ilaçlarla (örneğin amitriptilin, butirofenonlar,imipramin, metildopa, rezerpin, fenotiyazinler) birlikte alındığında etkisi azalır. Antihipertansiflerle birlikte kullanıldığında hipotansif etki artacağından, dikkatli olunmalıdır. Birlikte kullanıldığında eritromisin, josamisin veya diğer makrolid antibiyotikler ve oktreotid, bromokriptinin plazma düzeyini yükseltebilir.

Doz Önerisi:

 Bir miktar yiyecekle birlikte alınmalıdır.Menstrüel siklus bozuklukları ve infertilite: Günde 2-3 kez yarım Tablet. Gerekirse doz giderek iki katına çıkarılabilir (günde 2-3 kez 1 Tablet).Prolaktinomalar: Günde 2-3 kez yarım Tablet.Premenstrüel semptomlar: Siklusun 14. günde yarım Tabletle Tedaviye başlanır ve doz, menstrüasyon başlayıncaya kadar yarımşar Tabletler halinde günde 2 kez 1 tablete yükseltilir.Erkek hipogonadizmi: Günde 2-3 kez yarım Tablet ile başlanır ve doz giderek günde 2-4 tablete yükseltilir.Akromegali: Tedaviye günde 2-3 kez yarım Tabletle başlanır ve doz, klinik yanıta ve intoleransa bağlı olarak giderek günde 4-8 tablete kadar yükseltilir.Laktasyon inhibisyonu: 14 gün süreyle günde 2 kez 1 Tablet,tedaviye doğumdan ve düşükten sonra mümkün olduğunca erken başlanmalıdır.Puerperalmeme angorjmanı: Günde 1 Tablet.Başlangıçtaki puerperalmastit: Laktasyoninhibisyonunda kullanılan dozun aynısı. Gerektiğinde tedaviye bir antibiyotik eklenebilir.Selim meme hastalıkları: Tedaviye günde 2-3 kez yarım Tabletle başlanır ve doz giderek iki katına yükseltilir.Parkinson hastalığı: Tedaviye düşük dozla başlanır.İlk hafta boyunca tercihen geceleri yarım Tablet. Minimum efektif doz hastanın tedavi yanıtına göre yavaş yavaş titre ederek saptanmalıdır.Günlük dozaj her hafta 1.25 mg/gün olmak üzere tedricen artırılır.Günlük doz 2 veya 3 kere verilmelidir. Beklenen tedavi yanıtı 6-8 hafta içerisinde erişilir. Aksi takdirde doz haftada 2.5 mg/gün olmak üzere artırmaya devam edilir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın