Anasayfa » İlaç Rehberi » Kapnax

Kapnax

Karazepin nedir ne için kullanılır, Karazepin nasıl kullanılır, Karazepin ’in saklanması, Karazepin ’i kullanmadan evvel dikkat edilmesi gerekenler, Karazepin’in mümkün yan tesirler nelerdir.

Tablet

Karbamazepin

Ambalaj:

 200 mgx25 ve 160 Tablet

: : 400 mg 25 tablets.

Endikasyon:

 Sara Rehabilitasyonunda, sekonder jeneralizasyon veya sekonder jeneralizasyon olmaksızın kompleks ve basit parsiyel nöbetler bilinç kaybı ile veya bilinç kaybı olmaksızın, jeneralize tonik klonik nöbetler, nöbetlerin karmaşık biçimlerin endikedir ve hem monoterapi hem de kombine rehabilitasyon için uygundur. Genellikle Absans nöbetlerinde petit mülk ve miyoklonik nöbetlerde etkin değildir. Akut Mani ve bipolar affektif bozuklukları önlemek ve yaradılışını eksiltmek için vakit rehabilitasyonunda; içkiyi bırakma içki yoksunluk belirtisinde; idiyopatik trigeminal nevralji ve multipl skleroza bağlı tipik ve atipik trigeminal nevraljide, idiyopatik glossofaringeal nevraljide; sızılı diyabetik nöropatide; Diabetes insipidus sentralis; nörohormonal kökenli poliüri ve polidipsi rehabilitasyonunda endikedir.

Kontrendikasyon:

 Carbamazepine veya yapısal olarak benzerlik gösteren ilaçlara trisiklik antidepresanlar karşı fazla duyarlılık.Atriyoventriküler blok, geçmişte kemik iliği bunalımı veya akut intermitant porfiri olan hastalar. Trisiklik antidepresanlarla yapısal ilişkisi olduğundan karbamazepinin MAO inhibitörleri ile kombine kullanımı önerilmez.MAO inhibitörleri, karbamazepin verilmeden en azından 2 hafta veya muayenehane vaziyet elverirse daha uzun bir vakit evvel kesilmelidir.

Uyarılar:

 Karbamazepin Yalnızca tıbbi himaye altında verilmelidir. Karbamazepin, tipik ve atipik bilinç kaybı nöbetlerini de kapsayan, karmaşık nöbetleri olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Tüm bu şartlarda karbamazepin nöbetleri alevlendirilir.Nöbetlerin tutuşması halinde karbamazepin kesilmelidir. Karbamazepin ileri derecede karaciğer bozukluğu veya faal karaciğer hastalığı gidişatlarında şipşak kesilmelidir. Epileptik Gebelerin özel bir dikkatle rehabilitasyon edilmeleri gerekir. Özellikle gebeliğin ilk 3 ayı içerisinde verim/hasar oranı dikkatle değerlendirilmelidir. Karbamazepin Kullanan anneler bebeklerini, mümkün yan tesirler fazla uyku, alerjik ten tepkini gibi bakımından bebeğin izlenmesi kaydıyla emzirebilirler. Karbamazepin Neden olduğu sersemlik ve miskinlik, hastaların tepkin beceriyi azaltabilir; bu sebeple hastalar vasıta sürerken veya makine kullanırken dikkatli olmalıdırlar.

Yan Tesirleri:

 Sersemlik,ataksi, miskinlik, halsizlik, baş sızısı, çift görme, geçim bozukluklarıbulanık görme gibi, alerjik ten tepkinleri, şiddetli olabilen ürtiker,lökopeni, trombositopeni, eozinofili, genellikle muayenehane olarak alakalı olmayan yüksek gama GT bedelleri karaciğer enzim indüksiyonuna bağlı, yüksek alkalen fosfataz, ağız kuruluğu, ödem, akışkan yakalanması, kilo çoğalışı,antidiüretik hormona ADH benzer tesirine bağlı olarak büyüyen, ender vaziyetlerde letarji, kusma, baş sızısı, mental konfüzyon, nörolojik anormallikler ile birlikte görülen su entoksikasyonuna yol açan hiponatremi ve düşük plazma osmolalitesi.

İlaç Etkileşimleri:

 İzoniyazid, verapamil, diltiazem,dekstropropoksifeeni, viloksazin, fluoksetiini, fluvoksamiini, simetidiini,asetazolamid, danazol, desipramin, nikotinamid erişkinlerde yalnız yüksek dozlarda, nefazodon, makrolid antibiyotikler örn: eritromisin,troleandomycin, josamisin, clarithromycin, azoller örn: itrakonazol,ketokonazol, flukonazol, terfenadin ve loratadin karbamazepinin plazma seviyelerini yükseltir. Fenobarbital, fenitoin, primidon, progabid veya teofilin, etosüksimid, fensuksimid, rifampisin, cisplatin veya doksorubisin,klonazepam, valproic asit ve valpromid karbamazepinin plazma düzeyiniazaltabilir.Apromed Film Tablet: 275 mg x 20 tabletKoçak;Aprol Tablet: 275 mg x 10 ve 20 Tablet, Fort Tablet 550 mg x 10 ve 20 tabletBilim;Apromed Film Tablet: 275mgx20 tabletKoçak;Aprol Tablet: 275 mgx10 ve 20 Tablet, For Tablet 550 mg x 10 ve 20 tabletaris;Kapnax Tablet: 275 mgx10 ve 20 Tablet, Fort Tablet 550 mg x 10 ve 20 tabletİlsan;Napradol Fort Film Tablet: 550 mg x 10 ve 20 tabletAbfar;Napren Tablet: 275 mg x 10 ve 20 Tablet,For Tablet 550 mg x 10 ve 20 tabletİlsan;Opraks Film Tablet: 275 mg x 10 ve 20 Tablet, For Tablet 550 mg x 10 ve 20 tabletToprak;Relokap Film Tablet: 275 mgx20 tablet, Fort tablet 550 mg x 10 ve 20 tabletYeni İlaç;Synax Film Tablet: 275 mg x 10 ve 20 Tablet, Fort Tablet 550 mg x 10 ve 20 tabletBiofarma;Syndol Film Tablet: 275 mgx10ve 20 tablet, For tablet 550 mg x 10 ve 20 tabletHüsnü Arsan.

Endikasyon:

 Migren Profilaksisi ve akut migren krizi rehabilitasyonu, nevralji, siyatalji,miyalji; dismenore ve rahim içi vasıta uygulamasında, uterus relaksasyonu ve analjezi sağlamak emeliyle; sızılı dental problemler, diş çekimi sonrası görülen sızılarda analjezik ve antienflamatuar olarak;burkulma, gerilme gibi spor kazaları ve postoperatif sızılarda;bursit, tendinit, sinovit, tenosinovit, lumbago; enfeksiyöz hastalıklarda spesifik rehabilitasyona ilave olarak analjezik, antienflamatuar ve antipiretik emelle; romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit ve gut rehabilitasyonunda endikedir.

Kontrendikasyon:

 Naproksensodyuma duyarlı şahıslarda ve faal mide veya duodenum ülseri bulunanlarda,ülserasyona ve kanamaya meyli olanlarda, asetilsalisilik asitve/veya öbür nonsteroid antienflamatuvarlardan rastgele birinekarşı astım, rinit ya da ürtiker gibi tepkin gösterenlerde kontrendikedir.

Uyarılar:

 Mide Bağırsak kanamasına ve ülserasyona neden olabilir. Böbrek işlevleri ileri derecede bozuk olanlarda naproksen sodyum çok dikkatle kullanılmalıdır. Kalp Yetmezliği bulunan hastalar yakından izlenmeli, gerekirse doz ayarlaması yapılmalıdır. 16 yaşından ufak çocuklarda kullanılmamalıdır.Ancak juvenil artritte, 5 yaşından büyük çocuklarda 10 mg/kilogram/gün dozda 12 saat arayla kullanılabilir. Gebelikte kullanılmamalı, gebeliğin son yarıyıllarında netlikle kullanılmamalıdır.

Yan Tesirleri:

 Bulantı,hafif periferal ödem, kulak çınlaması, baş dönmesi gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Hidantoin,sülfonamidler, sülfonilüre, furosemid,b blokerler, lityum tuzlarının tesirleri güçlendirebilir. Oral antikoagülanlarla birlikte kullanıldığındadoz ayarlaması gerekebilir. Probenesid ile birlikte kullanıldığında,plazma konsantrasyonu ve yarılanma ömrü çoğalır. Metotreksat ile birlikte kullanılması gerektiğinde çok dikkatli davranılmalıdır; metotreksatın tübüler sekresyonunu eksilttiğinden toksisitesi artabilir.

Doz Teklifi:

 Günlük doz başlangıçta 550 mg ve daha sonra her6-8 saatte bir 275 mg’dir. Maksimum günlük doz 1375 mg’dir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın