Anasayfa » İlaç Rehberi » Miambutol

Miambutol

Pomat

Adeka

Tolnaftat %1

Ambalaj: 30 g’lik tüp.

Mikoderm

Solüsyon

Tolnaftat %1

Ambalaj: 20 mL’lik şişe.

Endikasyon: Kılsızdüz derilerde ve parmak aralarındaki tinea manumun, ayak tabanı veayak parmakları arasındaki tinea pedisin lokal tedavilerinde kullanılır.

Kontra Endikasyon: Tolnaftata karşı alerjik reaksiyonuolanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Deri reaksiyonları olarak irritasyon,pruritus ve kontakt dermatit gözlenebilir.Gö-ze kaçmasından ve mukoz dokuyatemasından sakınılmalıdır.Oral yoldan kullanılmaz, yutulmamalıdır.

Yan Etkileri: Deri reaksiyonlarından tahrişve şiddetli kaşıntı, kontakt dermatit gözlenebilir.

Doz Önerisi: Mikoderm Pomat: Hastalıklı yüzeyi tamamen örtecek miktardaMikoderm Pomatgünde 2 ile 3 kez uygulanır. Yenidenmikrop kapmayı önlemek için tedavi sırasında hijyen şartlarınatam olarak uyulmalıdır. Kaşıntı ve yanma duyuları 24 ile 72 saatiçinde hafifler, tam bir tedaviye 2 ile 4 haftada erişilir.

(10 µg/doz)

Minirin

Tablet

Desmopressin asetat

Ambalaj: 0.1mgx30 ve 100 Tablet

: : 0.2 mgx30 ve 100 Tablet.

Endikasyon: Santraldiabetes insipidus ve idrar yoğunlaştırma kapasite testinde endikedir. 5 veyukarı yaşlarındaki, normal idrar yoğunlaştırma yeteneğine sahip primerenüretik hastaların kısa dönem tedavilerinde endikedir. Desmopressin ayrıca,tedaviye veya teşhise yönelik ameliyatlardan önce uzun kanama süresinikısaltmak ve normalleştirmek için kullanılır. Ayrıca, kanamanın terapötikkontrolü amacıyla kullanılır.

Kontra Endikasyon: İtiyadi vepsikojenik polidipside; diüretik ajanlarla tedavi gerektiren kalp yetmezliğiveya diğer olgularda; stabil olmayan anjina pektoris, dekompanse kalpyetmezliği ve von Willebrand hastalığı tip IIB’de kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Çok genç veyaşlı hastalarda, sıvı ve/veya elektrolit dengesizliği bulunan durumlarda,artmış kafa içi basıncı altında olan hastalarda aşırı sıvı yüklenmesiniönlemek için özel önlemler alınmalıdır. Enürezis için kullanıldığındauygulamadan önceki 1 saat ve sonraki 8 saat içinde sıvı alımı sınırlandırılmalıdır.İdrarYoğunlaştırma Kapasite Testi: Tanı amaçlı kullanıldığın–da sıvı alımı, ilacınuygulanmasından 1 saat önce başlayarak 8 saat sonrasına kadar 0.5 l’yi aşmamalıdır.1 yaşın altındaki hastalarda test sadece hastanede uygun koşullardayapılmalıdır.Hemostatik Kullanım: Su retansiyonu riski unutulmamalıdır. Sıvı alımıolabildiğince en alt düzeye indirilmeli ve vücut ağırlığı düzenli bir şekildekontrol edilmelidir.Gebelik: Gebelik sırasında, diabetes insipidus nedeniyledesmopressin alan annelerden doğan 3 çocukta malformasyon bildirilmiştir.Ancak, 120’nin üzerinde olguyu kapsayan bazı yayımlanmış raporlarda,gebelikte desmopressinle tedavi edilmiş annelerden normal çocuklar doğduğubelirtilmiştir.Emzirme: Yüksek doz des-mopressin alan annelerin sütündençocuğa geçebilecek desmopressin miktarının, diürezi ve hemostazı etkileyecekmiktarın çok altında olduğu saptanmıştır.

Yan Etkileri: Baş ağrısı,yüksek dozda yorgunluk hali, refleks taşikardi ile birlikte kan basıncındageçici düşüş, mide ağrısı, bulantı, baş dönmesi görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Antidiüretikhormon salgıladığı bilinen ilaçların, örneğin antidepresanlar, klorpromazin vekarbamazepin ek bir antidiüretik etkiye neden olurlar ve su retansiyonu riskiartabilir. İndometasin, desmo-pressine alınan yanıtı artırabilir, ancak süreyietkilemez.

Doz Önerisi: Minirin Ampul: Santral Diabetes İnsipidus: Normal doz, IV enjeksiyon olarakerişkinlere günde 1-2 kez 1-4 µg (0.25-1 mL). 1 yaşından büyük çocuklara günde1-2 kez 0.1-1 µg (0.025-0.25 mL). Enjeksiyon normalde IV uygulanır, fakatgerektiğinde IM veya SC verilebilir.İdrar Yoğunlaştırma Kapasite Testi: Normal erişkin dozu, İM veya SCyoldan 4 µg’dir (1 mL). 1 yaşından büyük çocuklara verilecek doz, 1-2 µg’dir(0.25-0.5 mL). 1 yaşından küçük çocuklara 0.4 µg (0.1 mL) verilir. Çocuklardaöncelikle intranazal formun kullanılması önerilir.İnvaziv Bir Ameliyattan ÖnceKanamanın Kontrolü veya Kanamanın Önlenmesi: 0.3 µg/kg (vücut ağırlığı), 50-100 mL’ye serumfizyolojik ile seyreltilir ve 15-30 dakika içinde IV enfüzyon şeklinde verilir.Eğer yanıt olumlu olursa, başlangıçMinirindozu, 1-2 kez, 6-12 saat arayla tekrarlanabilir.Minirin İntranazalSolüsyon: SantralDiabetes İnsipidus: Doz kişiye göre değişmekle birlikte, yetişkinler içinnormal doz günde 1-2 kez 10-20 µg, çocuklar için günde 1-2 kez 5-10 µg’dir.Su retansiyonu olan hastalarda doz ayarlanabilir.İdrar Yoğunlaştırma KapasiteTesti: Yetişkinleriçin normal doz 40 µg’dir. 1 yaşından büyük çocuklarda doz 10-20 µg, 1 yaşındanküçük çocuklarda ise 10 µg’dir.Enürezis: Klinik olarak etkili intranazal doz hastadan hastayadeğişir ve 10 µg ile 40 µg arasındadır. Uygun başlangıç dozu, yatmadan önceverilen 20 µg’dir. Uygulamadan önceki 1 saat ve sonraki 8 saat boyunca az suverilmelidir.

Minirin Nazal Sprey: Santral Diabetes İnsipidus: Klinik çalışmalar, ortalama günlükdozun yetişkinlerde 20-40 µg, çocuklarda 10-20 µg arasında olduğunu göstermektedir.Bu miktarlar günde tek doz uygulanabildiği gibi 2 veya 3 doza bölünerekverilebilir.İdrar Yoğunlaştırma Kapasite Testi: Yetişkinler için normal doz 40µg’dir. 1 yaşından büyük çocuklarda doz 10-20 µg, 1 yaşından küçük çocuklardaise 10 µg’dir.Enürezis: Klinik olarak etkili intranazal doz hastadan hastayadeğişir ve 10 µg ile 40 µg arasındadır. Uygun başlangıç dozu, yatmadan önceverilen 20 µg’dir.

Minirin Tablet: Merkezi Diabetes İnsipidus: Çocuklar ve erişkinler için başlangıçdozu günde 3 kez 0.1 mg’dir. Daha sonra doz hastanın verdiği yanıtagö-re ayarlanır. Bugüne kadar elde edilen klinik çalışma sonuçlarınagö-re günlük doz 0.2 mg ile 1.2 mg arasında değişir. Çoğu hasta için günde3 kez 0.1-0.2 mg optimum dozdur.Primer Noktürnal Enürez: Uygun başlangıç dozu gece yatarken0.2 mg’dir. Eğer bu doz yeterli olmazsa, doz 0.4 mg’ye yükseltilebilir.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın