Anasayfa » Genel » Rüyada dağ görmek ne anlama gelir?

Rüyada dağ görmek ne anlama gelir?

Rüyada dağ görmek, çocuğa, bayana ve seyahate işarettir. Rüyada kendini dağda görmek, tam isteklerinize kavuşaca­ğınıza işarettir. Dağa Çıktığını Görmek Rüyasında dağa çıktığını görmek, yükselmeye işarettir. Bir kimse rüyasında kendisini bir dağa çıkarken görüp bu çıkma anında zorlandığını ve sıkıntı sürüklediğini görse, mak­sismine ve gayesine ulaşmasında çok güçlük ve meşakkat sürükleyeceğine; ama dağa çıkarken kolaylıkla çıktığını gören şahıs ise, maksismine ve isteklerine çok kolay ve rahat ula­şacağına işaret olarak yorumlanır. Rüyada sarp bir yokuştan düzlük bir yere çıktığını görmek, öksüz ve hastalara iyilik ve ihsanda bulunmaya işâret eder. Rüyada gemiden Doğruca dağa çıktığını görmek, efkâra, yeise ve ana-babaya karşı gelmeye, günaha işarettir. Rüyada bir dağın semana göğe çıktığını görmek, bir valinin ve bü­yük bir devlet adamının azline görevden düşürülmesine ve makamından indirilmeye işarettir. Dağdan İndiğini Görmek Dağdan aşa­ğı indiğini görmek, zillete rezilliğe işarettir. Dağdan alta indiğini görmek, haysiyetten düşmeye, say­gınlığını kaybetmeye veya bir sorumluluktan kurtuluşa, bazen de rahatlığa ve kurtuluşa işaret olarak yorumlanır. Rüyada semandan bir dağ indiğini görmek, o bölgeye bir vali veya büyük bir yönetçi geleceğine işarettir. Dağdan alta indiğini görmek, işini kaybedeceği­ne işarettir. Bu seyahat etmek anlamında da yorumlanır. Dağ başında olmak düşmanları yeneceğinize işarettir. Dağı yemyeşil görmek gerek iş, gerekse memurluk yaşamında büyük ilerlemeler olacağı­na işarettir. Dağın yuvarlandığını görmek, iş yaşamınızın bozulaca­ğına ve yoksulluğa işarettir. Dağdan alt yuvarlanmak vefat teh­likesine, faciaya işarettir. Dağın zelzele suratından ikiye böldüğünü ve yeniden kavuştuğunu görmek, iş yaşamında zafere ve konutta mey­dana gelecek bolluğa işarettir. Dağ başında yabani bir kuş görmek, iyi sayılmaz konutunuzdan birisinin hastalanacağına işarettir. Karanlık içinde dağa yükselmek akraba veya dostlarınızdan birinin vefat haberini almaya ve büyük riske işaret sayılır. Dağdan dağa at­lamak sevgiliye kavuşmaya ve uzak bir memlekete seyahat etme­ye işarettir. Dağdan suya sıçramak efkâr ve muhtaçlıktan kurtulmaya ve rahatlığa işarettir. Dağın Devrildiğini Görmek Dağın üzerine Doğru devrildiğini görmek, karı-kocanın ayrılmasına ve müzakere edeceklerine işaret olduğu gibi da­ğın yıkılmasından hasarsız kurtulursa boşandıktan sonra tekerrür mesut bir Evlilik yapılacağına işarettir. Dağın devrildiğini görmek, büyük ve şiddetli bir vakaya işarettir. Dağın üzerine Doğru gelmesi dağın yıkılmasını görmek, yol­culuğa veya külfetli bir işle karşılaşmaya veya böyle bir işi üzerine almaya veya kendisine ağır ve altından kalkamayacağı bir önerinin yapıldığına gibi şeylere işaret eder. Ehemmiyetli Dağları Görmek Ehemmiyetli dağları görmek, Arafat, Cudi, Lübnan, Uhud ve Cins dağı gibi, selamete, mutluluğa ve muradına kavuşmaya, istediğini elde etmeye işaret eder. Bir kimsenin rüyada Arafat, Cûdi, Uhud ve Tur dağlarından rastgele birini görmesi, ulema ve sâlihlerin hizmetinde bulunacağına işâret eder. Dağdan ateş çıktığını gör­mek, ani bir vefat haberi alarak üzülmeye işaret sayılır. Dağa yaslandığınızı görmek, tanıdığınız bazı şahıslardan büyük takviye göre­ceğinize işarettir. Rüyada bir dağa yaslandığını görmek, kuv­vetli bir melike katlanmaya işâret eder. Bir dağa yaslanıp sabrettiğini görmek, büyük, güçlü paralı zengin, rütbe, makam sahibi, sözü geçerli bir adama katlanmaya işarettir. Rüyasında bir dağa sabrettiğini gören şahıs, büyük bir devlet başkanına sığınır ve ondan katlanır biçiminde deyim olunur. Rüyasında bir dağa sabrettiğini görmek, büyük bir kimse­ye, yüksek haysiyeti olan birine direneceğine işaret eder şeklini açıklanır. Rüyasında bir dağın gölgesinde otur­duğunu gören böyle bir bireyin himayesinde bulunacağına ve rahat bir yaşam süreceğine işaret eder. Dağın yandığını görmek, saadetinizin bozulaca­ğına ve syosunun bir hastalığa işarettir. Rüyada dağın yandığını görmek, büyük bir zatın ölümüne, kıymetli bir bireyin vefatına işarettir. Rüyada dağın yandığını veya düştüğünü görmek, şöhretli, yüksek ve makam sahibi bir zâtın ölümüne veya sultanın o kimseye galip gelip kahretmesine işâret eder. Rüyasında bir dağdan düştüğünü fakat, kendisine hiç bir şey olmayıp hemen ayağa kalktığını gören bireyin bu rüyası onun, işlerinde galibiyetli olamayacağına, mücadelelerinin boşa gideceğine işarettir şeklini açıklanır. Bir kimse rüyasında dağdan düştüğünü görse, bu onun din ve dünya yaşamında eksikliğine ve insanlar arasında rezil olmasına, hor ve hakirliğine işarettir. Dağdan düştüğünü görmek, işinden alınmak, atılmak, işini kaybetmek ya da bir belaya, musibete, hasara uğramak, cılızlık, düşkün olmak istediğini elde edememek, muradı­na kavuşamamak gibi şeylere işarettir. Dağın yürüyerek üzerinize geldiğini görmek, bir yolculuğa çıkmak üzere iseniz ertelemeniz gerektiğine dair bir uyarıdır. Dağda başına taş atmak çevrede hakkı­nızda makûs sözler söyleneceğine ve dostlarınızın sizden surat çevi­receklerine yorumlanır. Rüyada dağ görmek, direnilecek sığınılacak güvenilecek, yer, yüksek rütbe, büyük makam, büyük zat, büyük siyaset sahibi, zafer, ün-şeref, rahat gibi cihetlere işaret eder. Rüyada otların yeşilliğin ve syatıl olmadığı bir dağ gör­mek, inançsız ve azgın bir amire yönetçiye işaretle yorum­lanır. Zira bu özellikteki dağ, Allah’ı teşbih etmeyen ve insanların yararlanmadığı bir ölü gibidir, değersizdir.

Cafer-i Sadık R.A.’ın yorumu:

Rüyada dağ görmek, mal sahibi olmak, devlet başkanı, devlet büyüğü, zafer ve ra­kusur ulaşmaya işaret eder demiştir.

Danyel A.S.’ın yorumu:

Bir kimse rüyasında kendisini bir dağın üstünde bulunduğunu ve bu dağın kendi mülkü ol­duğunu görse, rüya sahibinin büyük bir zata sığınacağına; öbür bir yoruma göre, çok kudret sahibi, adil bir baş­kanın himayesine gireceğine işaret eder. Rüyasında dağda kendisi için bir yer edindiğini gören kim­senin bu rüyası devlet başkanının yakın müşaviri olup çe­şitli hizmetlerde bulunacağına işaret eder. Rüyasında kendisinin bir dağdan indiğini gören kimse ma­kamını kaybeder, işinden olur, haysiyeti düşer, saygınlığı gi­der. Bir öbür yoruma göre, yüksek dağdan indiğini gör­mek, yapmak istediği işten bırakacağına işarettir.

Kirmani’nin yorumu:

Rüyasında bir dağın kendisine ait ol­duğunu görmek, katı kalpli acımasız, merhametsiz fakat haysiyetli ve şanı büyük çok ünlü bir zata dost ve dost olacağına işaret olarak deyim olunur. Rüyasında bir dağın çevresinde çevresinde gezdiğini gören kimse, büyük bir adamın maiyetine himayesine girerek mevki ve haysiyet sahibi olacağına işarettir. Rüyasında bir dağın üzerinde bulunduğu yerin sağlam ol­duğunu görmek, devlet başkanı tarafından büyük bir memurluğa getirileceğine işaret olarak yorumlanır. Rüyayı gören şahıs şayet zengin ise, daha zengin olur, şayet muhtaç ise, zengin olur, rastgele bir fobisu varsa, fobisu gider, fobiden kurtuluşa erer biçiminde deyim olunur. Rüyasında bir dağı devirdiğini gören bireyin bu rüyası onun kendi yaşamını devirip yok edeceğine, kendi yaşamını ve öm­rünü ziyan edeceğine işarettir şeklini açıklanır. Rüyasında kendisini bir dağdan attığını fakat kendisine bir hasar gelmediğine gören kimsenin bu rüyası, onun yüksek bir makama geçerek sözü geçerli biri olacağına işarettir biçiminde deyim olunur. Rüyasında bir dağda kendisini silahlı olarak bulunduğunu ya da büyük bir adama dostluk ettiğini gören kimse­nin bu rüyası, onun büyük bir hayra ve yüksek bir rütbeye ereceğine işarettir biçiminde deyim olunur. Rüyasında bir dağa çıkmak istediğini görmek, pek iyi değil­dir. Bu rüyası onun katı kalpli acımasız, merhametsiz birin­den takviye isteyeceğine işarettir.

Gabir-şehir Mağribi’nin yorumu:

Bir kimse rüyasında bir dağa ya da yüksek bir yere çıktığını görse bu onun muradına kavuşacağına ve isteğini elde edeceğine, rakiplerine galip üstün geleceğine işarettir şeklini açıklanır. Rüyada bir dağın titrediğini ve yarıldığını görmek, o bölge­nin yönetsinde cılızlığa ve noksanlığa işarettir. Dağın tit­remesinin durması ve yarılan dağın eski haline geldiğini görmek, tasalardan şifa bulmaya, devletin eski eforuna ka­vuştuğuna veya kavuşacağına işarettir. Rüyada sadece toprak bir dağın olduğunu görmek, milletine hiç bir faydayı değmeyen, faydasız, pinti bir devlet başkanma işaret eder biçiminde deyim olunur.Rüya da bir dağın yeşillendiğini ve hoşlaştığını görmek, devlet başkanının kudret ve güçle büyük hizmetler ve­receğine ve dayanakçılarının çoğalacağına işarettir. Bir kimse rüyasında dağda merdiven gibi yapılmış bir yol­dan yürüdüğünü görse, bu rüyası onun muradına ereceği­ne, emel ve maksismine kavuşacağına işarettir. Rüyada dağın sadece dikenler ve çalılarla dolu bir dağ oldu­ğunu görmek, söz ve tutumlarıyla, hal ve hareketleriyle milletini rahatsız eden, onlara işkence veren, yakınlığından sadece hasar görülen bir devlet başkanına işarettir.

İmam-ı Nablusi’nin yorumu:

Rüyada büyük bir dağ gör­mek, namı yüce, şanı her yere dağılmış dinlenmuş görü­şü isabetli, işlerinin önünü ve sonunu çok iyi düşünüp hesaplayan, hatırı, haysiyeti, büyük, heybetli ve şanlı, büyük bir kimseye işaret olarak deyim olunmuştur. Bir kimse rüyasında uzaktan gördüğü bir dağı uzun uzun seyrederek baktığını görse, bu rüyası onun, ehemmiyetli bir mevzu hakkında uzun uzun düşüneceğine ve ondan sonra ne ka­rar verecekse verebileceğine işarettir. Rüyasında kendisini bir dağa çıkmış, o dağın üzerinde otur­muş olduğunu ve o dağın suyundan içtiğini gören şahıs şayet layık ve ehilse, güçlü güçlü ve kudreti büyük fakat, sert katı kalpli ancak yönet ettiği millete faydalı olan bir devlet büyüğünden yönetçiden çıkar sağlar, bu devlet büyüğü sayesinde mevki ve makam sahibi olur başka bir deyişle bu devlet sihir­ğü, onu bir ile vali atama eder. Dağın üzerinde gördüğü hoş­likler ve içtiği su ölçüsünce mülk ve servet elde eder, o nispetle muradına erer, dileğine kavuşur. Bu rüyayı gören şahıs, ticaret ehli esnaf biriyse, işi artar karı ve kazancı çoğalır, muhtaç biriyse, zengin olur, sıradan ulustan biriyse, çevresin­de saygınlığı haysiyeti görülmeye başlar şeklini açıklanır. Rüyasında bir dağı devirdiğini gören şahıs milletin saygı göster­diği büyük bir bireye hasar verir, onu kahredecek kadar haksızlıkta bulunur şeklini açıklanır. Rüyasında bir dağı kendi arkasına yüklenmiş olduğunu ve ağırlığını hissettiğini gören şahıs ehemmiyetli ve kıymetli bir kim­senin haysiyetli bir insanın zahmetini sürükleyeceğine işarettir. Şayet rüyadaki yüklendiği dağın ağırlığını hissetmezse da­ğı kolayca taşıyormuş gibiyse, bu taktirde hizmetinde bu­lunduğu şahıstan zahmet sürüklemez ve onun hizmetinden ra­hatsızlık dinlemediğine işaret olarak yorumlanır. Rüyasında bir dağın kendisine Doğru geldiğini görmek, yeise, efkâra ve sıkıntıya düşmeye işarettir. Rüyasında kendi üzerine dağdan taşlar atılıyormuş olduğu­nu gören bireyin bu rüyası kendisine söz atılacağına ve bazı sözlere ve tenkitlere muhatap olacağına işaret eder.

Salimi’nin yorumu:

Rüyada dağ görmek, büyük bir kıs­metle yorumlanır. Rüyasında bir dağa çıkmak için tırman­dığını dağ yoluna koyulduğunu görmek, çok para kazan­mak, karlı bir iş emeliyle uzak bir sefere yolculuğa çıka­cağına işaret eder şeklini açıklanmıştır. Rüyasında dağda çiçekler topladığını ve çiçekleri demet yaptığını görmek, kazandığı ve eline geçen paraları hayırlı işlerde ve hayır işlerinde sarf  edeceğine işarettir. Bir kimse rüyasında dağda otların çimenlerin üzerinde iman ettiğini namaz kıldığını, dua ettiğini görse, bu onun rüya sahibinin Cenab-ı Allah’ın rızasını, memnunluğunu kazandığına işarettir. Dağın eteğinde bulunan sudan abdest alıp namaz kıldığını gören kimse günahlarından kur­tulmuş olduğuna işarettir şeklini açıklanır. Dağda, dağ üstünde bulunduğunu görmek, yakınlık, dostluk kurmak veya mülk mal almak zengin olmak, çıkar el­de etmek gibi şeylere yorumlanır. Dağı yüklendiğini arkasına aldığını görmek, ağır bir işi, so­rumluluğu üzerine aldığına işaret olarak yorumlanır. Dağ oyuğuna, mağaraya girdiğini görmek, memur olmaya veya bazı sırlar bildiğine, bir hayli sırlara ortak olduğuna işarettir. Rüyada dağa veya dağda yerleşmiş olduğunu görmek, iler­lemeye ve yükselmeye devam edeceğine, iyiliğe, hayra Doğru yol almaya devama işarettir. Simsiyah zifiri karanlık bir dağ görmek, efkâra, belaya ve musibete ve hastalıklara işaret eder. Bir kimsenin rüyada dağ görmesi, namı yüce ve şanlı bir sultana işâret eder. Bazen rüyada dağ görmek, mal ve sultan, zafer, riyaset, rahata kavuşmak ile deyim olunur. Bazen de rüyada görülen dağlar, melikle­re, âmirlere, sâlihlere ve âlimlere işâret eder. Bazı kere de rüyada görülen dağlar ve yüksek tepeler, şiddetli yeise, haykırıp fer­yat etmeye, ızdırap ve işsizliğe işâret eder. Yeniden rüyada görülen dağ, din ve dünya sahibine işârettir. Rüyada dağ görmek, büyük bir kısmete de işâret eder. Bir kimsenin rüyada bir dağ üzerinde “El­hamdülillah” diyerek Allah Teâlâya hamd etti­ğini görmesi, adaletli bir devlet reisine işâret eder. Rüyada kendisini bir dağ üzerinde gör­mek, anne babaya âsi olmak ve yakın ecel ile deyim olunur. Bazen rüyada kendisini dağ üstünde görmek, rüya sahibinin tam arzu ve isteklerine kavuş­masına ve namının yüce olmasına işâret eder. Rüyada dağın dağılıp açıldığını ve değirmi­leştiğini görmek, kalbi katı ve çetin bir bayana işârettir. Bazen dağın dağılıp açıldığını ve değirmi­leştiğini görmek, gam, efkâr ve de insanın himmetinin son derecesine işârettir. Rüyada dağ üzerinde ağaçlar görmek, makama, yüksekliğe, insanlar nezdinde hoş isimle anılmaya ve üne işâret eder. Bir kimsenin bir dağ üzerinde secde ettiği­ni veya ezan okuduğunu görmesi, şayet ehilse vali olacağına veya yüksek bir memurluğa getirileceğine işâret eder. Rüyada bir dağın üstünde olup bunu kendi malı varsaydığını görmek, kadri yüce bir kimseye işâret eder. Rüyada dağın kendisiyle birlikte yürüdü­ğünü görmek, çıkması mümkün bir harp ile deyim olunur. Yeniden dağın semâlara yükselerek insanların başlan üzerinde olduğunu görmek, tam in­sanları kaplayacak fobi ve şiddete işâret eder. Rüyada üzerinde nebatat ve su bulunma­yan bir dağı görmek, kâfir ve azgın bir melik ile deyim edilir. Rüyada üzerinde nebatat ve su bulunan bir dağı görmek, dindar bir devlet reisine işâret eder. Rüyada çıkmakta olduğu dağın yarısına gel­diğinde, orada kalıp ne alt inmeye, ne de yu­karı çıkmaya imkân bulamadığını görmek, ömrü­nün yarısında ölüm edebileceğine işâret eder. Bir kimsenin rüyada gökten, şehir üzerine bir dağın indiğini görmesi, o şehre yeni bir valinin geleceğine işâret eder. Rüyada dağların canlandığını sonradan tekerrür eski hallerine döndüğünü görmek, o mıntıka milletine gelecek şiddetli bir fobiye işâret eder. Ancak Allah Teâlâ o fobiyi son­radan onlardan kaldırır. Rüyada dağ ve dağın yürüdüğünü görmek, şiddet ve fobiye; bazen de yolcu için deniz­de boğulmaya işâret eder. Rüyada dağın yükselip gökte bir bulut gibi olduğunu görmek, eziyeti mucip olan bir hadisenin çıkmasına işârettir. Rüyada dağın gölgesinde oturduğunu gör­mek, bir melikin himayesine sığınmaya ve ra­hatlığa işâret eder. Rüyada dağın yere battığını görmek, o yerin yönetçisi veya büyüklerinden birinin ölç­ebileceğine işârettir. Rüyada bir dağa sahip olduğunu görmek, kalbi katı, namı büyük bir zâta dost olmaya ¡şâret eder. Rüyada bir dağın çevresinde gezdiğini gör­mek, büyük bir kimseye intisab ile deyim olunur. Bazen dağ, gemilerin demirleyip bekledik­leri limana; bazen de, efendi ve anne gibi, insanın kendisine sığınıp himayesine girdiği kimseye işârettir. Rüyada bir dağda mağaraya girdiğini gö­ren kimse, emniyet, istikrar ve vakara ulaşır ve sadece Rabbine tevekkül eder. Rüyada dağa düzgün bir yoldan geldiğini görmek ise, maksat ve arzuya vâsıl olmaya işâret eder. Rüyada bir dağa tırmandığını gören kimse, kârlı ve kazançlı bir iş için sefere çıkar. Bir kimsenin dağda çimenler üzerinde iman ettiğini görmesi, Cenâb-ı Hakk’ın rıza­sına işâret eder. Dağ eteğinde kaynayan bir sudan abdest aldığını görmek ve namaz kılmak, günâhlardan temizlenmeğe ve kalp safasına işâret eder.

Değişik Bir Rüya Yorumcusuna Göre:

Rüya görmenin en hoş yanlarından birisi görülen rüyanın anlamını incelemektir. Elde edilen sonuçlara göre rüyanın ne anlama geldiği kolaylıkla görülebilir. Zira ortaya çıkan anlamlar şahısların asıl yaşamını etkileme ünsına sahip olacaktır. Sizler için rüyada dağ görmek ne demek? Kısaca ne anlama kazanç tüm ayrıntıları ile derledik.

Görülen rüyalar bir hayli açıdan verimli olmaktadır. Özellikle asıl yaşamın ilerleyişi hakkında bilgi sahibi olmak için rüyalardan faydalanılmaktadır. Bundan dolayı rüyaların yorumlarına bakmak gerekmektedir. Rüyaların anlamlarına göre asıl yaşamda bir hayli vaziyet meydana gelebilir. Zira görülen rüyalar asıl yaşamın habercisi konumunda yer almaktadır.

Rüyada Dağ Görmek Ne Demek?

Rüyada dağ görmek bireyin çok galibiyetli birisi olduğunu göstermektedir. Bu zafer ile yaşamına devam eden rüya sahibi her açıdan ünslı olacaktır. Zira rüyada görülen dağın iyi anlamları bulunmaktadır. Rüya sahibi karşına çıkan fırsatları değerlendirirse şayet oldukça büyük ünsları elde edebilir. Özellikle rüyada dağ görmenin şahsı zafere ulaştıracağı düşünülür. Bu zaferin devam etmesi ise rüya sahibinin elinde olan bir durumdur.

Rüyada dağ gören bir insan sağlam bir şahsiyete sahip demektir. Zira dağ gören insanın oldukça üstün birisi olduğu düşünülür. Bu şahısların özel ve üstün hünerleri herkesin dikkatini sürüklemeyi muvaffak olacaktır. Ayrıca rüyada dağ gören şahıs yakın zamanda ticari anlamda bir zafer kazanabilir. Bireyin işle ilgili beklediği bir haber varsa şayet bu haber çok yakında gelecektir. Gelen haberin büyük bir olasılıkla pozitif olması beklenir.

 Kısaca Ne Anlama Kazanç?

Rüyada dağ gören bir şahıs bu dağda gir konutta görebilir. Görülen bu dağ evinin oldukça hayırlı olması mümkündür. Hatta rüya sahibi ehemmiyetli bir zenginliğe kısa sürede ulaşma ünsına sahip olacaktır. Elde edilen bu zenginlik sayesinde bireyin oldukça çok mutlu olacağı düşünülür. Rüya bilginleri dağ görmeyi oldukça hayırlı bir biçimde açıklarlar. Hayırlı işlerin gelmesi ise oldukça yakındır. Ehemmiyetli olan rüya sahiplerinin azimli ve sabırlı olmalarıdır. Azimle hareket eden bu bireyler ehemmiyetli bir zenginliğe kolayca ulaşabilir.

Rüyada dağ gören şahısların çevresi de oldukça huzurlu olacaktır. Zira dağ gören şahıs ailesine ve sevdiklerine bir hayli mevzuda destekçi olacaktır. Rüya sahibinin elde edeceği galibiyetler çevresinden de takdir görecektir.

Rüyada dağ gören bireyler bu dağa çıkmaya çalışıyorsa şayet zafere ulaşması oldukça yakındır. Zafer elde etmek için ivedi etmemek gerekir. Zira en Doğru zaman çok yakında karşınıza çıkacaktır.

Rüyada Karlı Dağ Görmek

Rüyada dağ gören bireyler bu dağın karlı olduğunu görebilir. Karlı olan dağın anlamı ise oldukça pozitiftir. Zira bu dağı gören insanlar galibiyetli olmaya yakın bireyler olarak öğrenilmektedir. Özellikle bu rüyayı gören bireyin bekar olması yeni bir Evliliğe işaret olabilir. Bu Evliliğin oldukça hayırlı olması beklenmektedir. Evli olan bireyler ise Evliliğinde daha mutlu olmaya başlayacaktır. Bu rüyanın sayesinde aile içindeki münazaralar son bulabilir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın