Anasayfa » İlaç Rehberi » Ciprasid

Ciprasid

Cipro IV nedir ne için kullanılır, Cipro IV nasıl kullanılır, Cipro IV ’in saklanması, Cipro IV ’i kullanmadan evvel dikkat edilmesi gerekenler, Cipro IV’in muhtemel yan tesirler nelerdir.

Enfüzyon

Ambalaj: 

200mg/100 mLx1 flakon.

Endikasyon:

 Duyarlı Mikroorganizmaların neden olduğu, solunum yolları enfeksiyonlarında,orta kulak ve paranazal sinüslerin enfeksiyonlarında; göz enfeksiyonlarında;böbrek ve/veya üriner sistem enfeksiyonlarında; gonore, adneksit,prostatit dahil genital uzuvların enfeksiyonlarında; abdominal enfeksiyonlarda karahumma dahil gastrointestinal sistem ve safra yollarının bakteriyel enfeksiyonları, peritonit vb.; ten ve yumuşak doku enfeksiyonlarında; kemik ve eklem enfeksiyonlarında; septisemide;immün sistemi zayıflamış hastaların enfeksiyonlarında veya enfeksiyon tehlikesinin yüksek olduğu gidişatlarda profilaktik olarak; immünosüpresif lerle rehabilitasyon gören hastaların selektif intestinal dekontaminasyonunda endikedir.

Kontrendikasyon: Siprofloksasin Veya öteki kinolon cinsi kemoterapötiklere fazla duyarlılık gösteren şahıslarda kullanılmamalıdır. Siprofloksasin, sihrime çağındaki çocuklarda, juvenil lerde, hamilelerde ve emziren bayanlarda, bugruplarda kullanım emniyeti ile alakalı yeterli delil bulunmadığı için kullanılmamalıdır.

Uyarılar: 

Siprofloksasin alan hastalar iyi hidrate edilmelive fazla alkali idrardan sakınılmalıdır. Renal işlev bozukluğunda ya da renal ve hepatik işlev bozukluğu beraber görüldüğünde,doz eksiltilmesine dikkat edilmelidir. Motorlu vasıta veya makine kullanma maharetini eksiltebilir; bu vaziyet özellikle, beraber içki alındığında söz konusudur.

Yan Tesirleri: 

Bulantı,ishal, kusma, sindirim bozuklukları, abdominal ağrı, gaz, iştahsızlık,baş dönmesi, baş ağrısı, bitkinlik, ajitasyon, titreme, döküntü, kaşıntı ve ilaç ateşi gibi ten tepkinleri, peteşi, hemorajik bül ve vasküler yakalanmayı gösteren vaskülit kabuklu papüller, Erythema Nodosum, Erythema exsudativum multiforme minör, Stevens Johnson belirtiyi, Lyell belirtiyi, interstisyel nefrit, hepatit, taşikardi,eklem ağrıları, eklemde şişmeler, eozinofili, lökositopeni,granülositopeni, trombositopeni, kansızlık gö-rülebilir. Ender gidişatlarda fazla duyarlılık tepkinleri ilk siprofloksasin uygulamasında görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: 

Siprofloksasin Ve teofilin beraber kullanımı, teofiline bağlı yan tesirleri artırabilir. Siprofloksasin ve siklosporin beraber verildiğinde,serum kreatinin konsantrasyonunun geçici olarak yükseldiği gözlenmiştir.Siprofloksasin Ve varfarin beraber verilmesi, varfarinin tesirini artırabilir.Siprofloksasin ve glibenklamidin beraber kullanılması, glibenklamidinetkisini artırıp hipoglisemiye yol açabilir. Probenesid, siprofloksasininrenal ekskresyonunu etkileyebileceğinden, serum konsantrasyonundaartışa neden olabilir.

Doz Teklifi:

 Cipro IV Enfüzyon: Hafif ve orta şiddette üriner sistem enfeksiyonlarının rehabilitasyonu için önerilen doz yetişkinlerde IV yolla 12 saatte bir 200 mg’dir.Ağır ve karmaşıklıklı üriner enfeksiyonlar için 12 saatte bir İV olarak 400 mg önerilir. Alt solunum yolları enfeksiyonları, ten ve ten yapıları enfeksiyonları ve hafif ve orta ağırlıkta kemik ve eklem enfeksiyonlarının rehabilitasyonu için yetişkinlerde önerilen doz 12 saatte bir IV yolla 400 mg’dir. Alt Solunum yolları, ten ve ten ilaveleri, kemik ve eklemlerin ağır ve karmaşıklıklı enfeksiyonlarının rehabilitasyonu için yetişkinlerde 8 saatte bir CVyolla 400 mg önerilir. Hafif, orta ve ağır nozokomiyal pnömoni rehabilitasyonu için önerilen yetişkin dozu 8 saatte bir İV olarak 400 mg’dir.Cipro IV 60 dakika sürecek bir intravenöz infüzyon biçiminde uygulanmalıdır. Dilüe edilmiş solüsyonun büyük venlere usulca infüzyonla verilmesi hastayı rahatsız etmeyeceği gibi, venlerin irritasyon tehlikesini ne azaltır.

Cipro Film Tablet:

 Siprofloksasin gerek ağız yoluyla gerekse intravenöz olarak kullanılır. Duyarlı bakteriler tarafından oluşturulan, -karmaşık olmayan ve ağır olmayan enfeksiyonlarıntedavisi için 12 saat ara ile sabah ve akşam 500 mg siprofloksasin yeterlidir.Bu rehabilitasyon şeması 1-1.5 saatte 2.49 µg/mL ve 12 saatsonunda 0.36 µg/mL’lik serum konsantrasyonları sağlar.Septisemi, çıban, pnömoni, endokardit ve osteomyelit gibi generalize ve ağır enfeksiyonlarda 12 saatte bir 750 mg siprofloksasin verilir. Bu şema 3.70 µg/mL’lik zirve ve 0.52µg/mL’lik son konsantrasyonlar sağlar. Karmaşıklıksız akut üriner enfeksiyonlarda 12 saat ara ile 250 mg yeterli olabilir.Gonorede 500 mg’lik tek doz verilir. Ancak bazı analistler 2 günlük bir rehabilitasyonu yenilemektedir. Rehabilitasyona hastalar muayenehane ve bakteriyolojik iyileşme gösterdikten sonra 2-3 gün daha devam edilmelidir.Streptokoksik Boğaz enfeksiyonlarında asgari rehabilitasyon 10 gün olmalıdır.

İçeriği Oyla

Yorum yapın